Privreda > Garancije
 Brzi meni
 Linkovi
 Garancije

Vrste garancija:
•  Carinske garancije
•  Plative garancije
•  Činidbene garancije


Potrebna dokumenta:
• Zahtjev za garanciju
• Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednja dva obračunska perioda
• Izvod iz sudskog registra
• Ovjerena kopija Izvoda iz statistike
• Ovjerena kopija Potvrde o registraciji (JIB) i Poreski identifikacioni broj (PIB)
• Kartoni deponovanih potpisa banaka kod kojih su otvoreni računi
• Potvrda o izmirenju poreskih obaveza
• Osnov izdavanja garancije ( ugovor, tender...)
 

Instrumenti za obezbjeđenje garancije:
•  Novčani depozit kod NLB Razvojne Banke
•  Garancija druge poslovne banke
•  Založno pravo (hipoteka) na nekretninu
•  Ručna zaloga na opremu
•  Sopstvena mjenica dužnika
•  Jemac (drugo preduzeće)

   
 E - servisi
Fizička lica
više...

Halcom
Fizička i pravna lica više...  
Fizička i pravna lica
više...


Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti