Privreda > Kratkoročni krediti
  

Sazivanje XXXVI Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka
37402 pregleda :: Aktuelnosti
 

Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17) i Odluke Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka od 10.05.2017. godine o sazivanju XXXVI Skupštine akcionara NLB Banke (godišnja), NLB Banka objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXXVI Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (godišnja)

 

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se XXXVI Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (godišnja), održati dana 19.06.2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13.00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja redovnih izvještaja koji se godišnje dostavljaju Skupštini Banke na usvajanje, usvajanja Plana poslovanja za 2017. godinu, usvajanje odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti i isplati dividende, te razrješenja članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata i imenovanja novih članova Nadzornog odbora.

 

Za XXXVI Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka utvrđen je sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1.   Izbor predsjedavajućeg Skupštine,

2.   Izbor radnih tijela Skupštine i to zapisničara, dva akcionara za ovjeru zapisnika i Komisije za glasanje,

3.   Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za 2016. godinu i finansijskih izvještaje banke sa izvještajem privrednog društva za reviziju, izvještajem o radu Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Interne revizije;

4.   Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Banke za 2017. godinu;

5.   Razmatranje i usvajanje Odluka o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2016. godinu;

6.   Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende;

7.   Raznatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;

8.   Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora.

 

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine Banke.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine Banke.
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 09.06.2017. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine Banke, prijedlozi odluka i drugi materijali o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Banke u Banja Luci, u kancelariji Uprave Banke, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 časova.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci pola sata pirje termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.

 

 

NLB Banka a.d. Banja Luka