Brzi meni
 Linkovi
 Poslovi platnog prometa sa inostranstvom

NLB Razvojna banka ad Banja Luka pruža svojim klijentima, pravnim i fizičkim licima, usluge platnog prometa s inostranstvom preko razgranate mreže korespondentnih banaka i putem S.W.I.F.T.-a. Poslovi platnog prometa sa inostranstvom obavljaju se putem slijedećih instrumenata plaćanja:

1. Doznake 
   1.1. Nostro doznake
Devizna plaćanja i prenos sredstava prema inostranstvu po nalogu pravnih i fizičkih lica. 
   1.2. Loro doznake
Prijem i isplata deviznih sredstava uplaćenih u inostranstvu u korist pravnog ili fizičkog lica.
   1.3. Rok za prijem i izvršenje platnih naloga klijenata (CUT OFF TIMES)

2. Dokumentarni akreditivi
Dokumentarni akreditivi predstavljaju najsigurniji instrument plaćanja koji maksimalno štiti i kupca (uvoznika) i prodavca (izvoznika). 
   2.1. Nostro akreditivi
Po nalogu svojih klijenata, uvoznika i u korist izvoznika, NLB Razvojna banka ad Banja Luka izdaje, sve vrste akreditiva (opozive, neopozive, konfirmirane, prenosive, revolving, back-to-back, stand by), te vrši plaćanje na datum dospjeća nakon što je izvoznik izvršio sve obaveze definisane akreditivom (isporučio robu, prezentovao dokumente banci na vrijeme…).   
   2.2. Loro akreditivi
NLB Razvojna banka ad Banja Luka avizira i na zahtjev banke uvoznika konfirmira, sve vrste akreditiva (opozive, neopozive, prenosive, revolving, back-to-back, stand by) otvorene u korist klijenata banke (izvoznika). Banka vrši pregled i prezentaciju dokumenata izvoznika u saglasnosti sa uslovima akreditiva.

3. Garancije 
   3.1 Nostro garancije 
   3.2 Loro garancije
Banka avizira i, ukoliko se zahtjeva, konfirmira garanciju otvorenu u korist klijenta NLB Razvojne banke (Korisnika garancije) po nalogu banke (Garanta) a na zahtjev Nalogodavca.

4. Inkaso poslovi i čekovi za pravna lica
   4.1 Nostro inkaso 
Po prijemu dokumenata od strane klijenta (Trasanta) NLB Razvojna banka šalje dokumenata na naplatu banci Trasata. 
   4.2 Loro inkaso 
Po prijemu dokumenata koji su stigli na naplatu od strane banke Trasanta, NLB Razvojna banka obavještava klijenta (Trasata) o pristiglim dokumentima i vrši plaćanje u saglasnosti sa uslovima incasa. 
   4.3 Loro čekovi
NLB Razvojna banka obavlja uslugu slanja čekova na inkaso. 

 

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: + 387 51 245 502
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbrazvojnabanka.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti