Brzi meni
 Linkovi
 Poslovi platnog prometa u zemlji

 Zahtjev za promjenu vrste računa

NLB Banka obavlja platni promet u zemlji na osnovu dozvole Agencije za bankarstvo RS.

U okviru poslova platnog prometa Banka obavlja sljedeće usluge:

• Otvaranje i vođenje transakcionih računa za pravna i fizička lica
• Uplata osnivačkog uloga
• Izvršavanje naloga platnog prometa:
  ♦ Izvršavanje gotovinskih naloga (uplate i isplate)
  ♦ Izvršavanje bezgotovinskih naloga
  ♦ Izvršavanje naloga u okviru računa otvorenih u Banci – interne transakcije
  ♦ Izvršavanje naloga u korist računa otvorenih kod drugih banaka – eksterne transakcije
• Vođenje evidencije i izvršavanje prinudne naplate
• Korištenje usluga elektronskog bankarstva
• Dostavljanje izvoda o promjenama i stanju na transakcionom računu
• Uvid u stanje i promjene na računu korištenjem NLB WEBINFO servisa
• Izdavanje potvrda na zahtjev komitenta
• Prilivi na račun evidentiraju se odmah po prijemu i raspoloživu su odmah vlasniku računa

Otvaranje transakcionog računa

Transakcioni račun mogu otvoriti i pravna i fizička lica, rezidenti i nerezidenti.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa:
• Domaće fizičko lice (rezident) dostavlja identifikacioni dokument
• Strano fizičko lice (nerezident) dostavlja:
  ♦ Zahtjev za otvaranje računa i korišćenje usluga nerezidenta (obrazac Banke), 
 ♦ fotokopiju identifikacionog dokumenta ovjerenog od strane nadležnog organa, kojim se utvrđuje identitet lica, državljanstvo, odnosno, mjesto prebivališta ili boravišta u posljednih godinu dana (pasoš ili druga odgovarajuća isprava) i prevod identifikacionog dokumenta (na jednom od službenih jezika RS) ovjerenog od strane nadležnog organa,
  ♦ Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstima (obrazac Banke)
  ♦  fizičko lice koje ostvaruje prihod u RS, priložiće potvrdu Poreske uprave RS da je upisan u registar nerezidenata ili Izjavu da nema obaveza po osnovu poreza u RS (obrazac Banke) ili sudsko rješenje, pri čemu ugovor potpisuje lice navedeno u izvršnom sudskom rješenju, odnosno lice koje je određeno za staratelja

Pravna lica i samostalni preduzetnici prilažu sljedeću dokumentaciju:
1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa;Ukoliko račun otvara nerezident - dostavlja se u kopiji koju je ovjerio nadležni organ i u ovjerenom prevodu na jednom od službenih jezika Republike Srpske koji ne može biti stariji od tri mjeseca, pri čemu je nerezident obavezan da jednom godišnje obnovi, dostavi Banci ovaj dokument.
2. Statut ili pravila vlasnika računa koji se ne upisuje u sudski registar;
3. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa (Ugovor – dokument o osnivanju);
4. Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku o matičnom broju i razvrstavanju učesnika prema djelatnostima;
5. Licenca za rad, ukoliko je za takvu vrstu posla ista potrebna;
6. Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske i UIO;
7. OP obrazac - ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje;
8. Finansijski izvještaj o poslovanju (bilans stanja i bilans uspjeha) ovjereni od strane APIF-a;
9. Ovjerne fotokopije Identifikacionih dokumenata sa fotografijom za zakonskog zastupnika pravnog lica, za lica čiji su potpisi deponovani na kartonu deponovanih potpisa, kao i za lica ovlaštena za rad sa bankom;
10. Ovlaštenje izdato od strane zakonskog zastupnika pravnog lica za lica koja donose sve naloge u Banku i koja polažu/podižu gotovinu u Banci, a nisu na kartonu deponovanih potpisa. Ovlaštenje treba da sadrži ime i prezime, JMBG, broj lične karte i potpis lica koje se ovlašćuje za rad sa Bankom;
11. Vlasnička struktura - ukoliko je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i “konačnom” stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje više od 20% vlasničkog uloga (Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa, poreski broj, matični broj). Ako je vlasnik fizičko lice sa učešćem vlasništva više od 20% potrebno je dostaviti identifikacioni dokument.
Klijenti koji nemaju oblik svojine nisu obavezni dostavljati podatke o stvarnom vlasniku (država, državni organi, opštine i dr.)


Obrasci koji se dobijaju u Banci:
• Zahtjev za otvaranje računa i izjava ovlaštenog lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima;
• Karton deponovanih potpisa
• Dodatni podaci – profil klijenta

Prijem naloga i vrijeme izvršenja

Nalozi se primaju u svim poslovnim jedinicama Banke svaki radni dan.
Interni nalozi su nalozi čije se plaćanje obavlja unutar Banke primaju se i izvršavaju istog bankarskog dana.
Eksterni nalozi primljeni do 13 h izvršavaju se isti banakarski dan. Eksterni nalog primljen poslije 13 h izvršava se najkasnije sljedećeg bankarskog dana u jutarnjim časovima.
RTGS nalozi (nalozi sa iznosom preko 10.000,00 KM) i svi nalozi sa oznakom „hitno“, primaju se do 15.30 h i izvršavaju odmah. RTGS nalozi i nalozi sa oznakom hitno primljeni poslije 15.30 h izvršavaju se najkasnije sljedećeg radnog dana u jutarnjim časovima.
Subotom se primaju i interni i eksterni nalozi, a izvršavaju se samo interni, dok se eksterni nalozi izvršavaju sljedeći radni dan u jutarnjim časovima.

 

   
 Potrebni dokumenti
 NaslovIzmjenaFileVeličina
Zahtjev za otvaranje računa1.2.2016PDF121,73 KB
Zahtjev za otvaranje računa - nerezidenti2.2.2016PDF103,38 KB
Karton deponovanih potpisa1.2.2016PDF262,17 KB
Ovlašćenje2.2.2016PDF106,73 KB
   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti