Stanovništvo > Trajni nalog
 Brzi meni
 Linkovi
 Trajni nalog


Trajni nalog je ugovorni odnos između vlasnika računa i Banke, prema kojem vlasnik računa daje ovlašćenje Banci da u njegovo ime i za njegov račun obavlja redovna plaćanja, u jednakim ili različitim iznosima u skladu sa ugovorenim uslovima plaćanja. 
Putem trajnog naloga prepuštate NLB Banci brigu o plaćanju Vaših računa i obavljanju drugih finansijskih transakcija. 


Prednosti trajnog naloga NLB Banke su: 

• Trajno rješenje redovnih obaveza
•  Racionalno korišćenje vremena
•  Brza i jednostavna procedura
•  Povoljnije transakcije plaćanja/prenosa sredstava

Dvije su vrste trajnih naloga: "standardni" i "ugovorni".

Standardni su za plaćanje mjesečnih obaveza sa fiksnim iznosom obaveze kao što su centralno grijanje, kablovska televizija,  životno osiguranje, rata kredita ...
Ugovorni su za plaćanje iznosa koji su promjenjivi, kao što su fiksni i mobilni telefon, struja, gas,...

Uslugu trajnog naloga mogu da koriste svi građani koji:

• imaju otvoren transakcioni ili devizni račun u NLB Banci
• imaju redovne prilive na račun
• popune zahtjev za trajni nalog u bilo kojoj poslovnoj jedinici Banke
• ovlaste NLB Banku za zaduženje računa po osnovu trajnog naloga
• imaju dovoljno sredstava na računu

Trajni nalozi se otvaraju bez naknade.

   
 E - servisi
Fizička i pravna lica
više...


Fizička i pravna lica više...  
Pravna lica više...
Halcom
Fizička i pravna lica više...
Fizička lica
više...

Halcom
 Vizit karta

NLB Banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
T: 0800 50510 / +387 51 248 588
F: + 387 51 221 623
E: helpdesk@nlbbl.com
SWIFT: RAZBBA22


 Saopštenja za javnost
 Aktuelnosti